Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

PODYPLOMOWE STUDIA DOSKONALĄCE

28-07-2008

PODYPLOMOWE STUDIA DOSKONALĄCE dla osób z wyższym wykształceniem. Współpraca transgraniczna i euroregionalna - procedury przygotowywania projektów i ich finansowania. Opracowanie: Dr Sławomir Rębisz

PROGRAM STUDIÓW:

 • gwarantuje zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego działania w zakresie współpracy transgranicznej i euroregionalnej, sprawnego pozyskiwania środków unijnych w ramach prowadzonej działalności;
 • uczy poszukiwania właściwych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć w zależności od typu beneficjenta - samorząd lokalny, NGO's, osoby fizyczne itp.;
 • daje możliwość poznania celów i zadań Polityki Regionalnej UE oraz Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w najbliższym okresie programowania (2007-2013);
 • zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności - przygotowywania wniosków aplikacyjnych do Funduszy Strukturalnych oraz pokazuje jak zdynamizować możliwości współpracy na obszarach przygranicznych po obu stronach granicy.


STUDIA ADRESOWANE są do:

 • pracowników Urzędów Marszałkowskich, Gmin, Starostw Powiatowych, organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych,
 • absolwentów wyższych uczelni (studenci ostatniego roku otrzymają świadectwo po przedłożeniu odpisu dyplomu)
 • oraz wszystkich, którzy zamierzają specjalizować się w zakresie procedur ubiegania się o środki pomocowe UE na współpracę transgraniczną i euroregionalną.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów semestralnych oraz obrona końcowej pracy dyplomowej (przygotowanego wniosku aplikacyjnego).

STRUKTURA ZAJĘĆ
Studia trwają dwa semestry (195 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć warsztatowych oraz seminariów dyplomowych.

TRYB ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa semestry - w soboty i niedziele (w godzinach 9.00 - 17.00, w tym przerwa na obiad). Zajęcia odbywają się w PWSW w Przemyślu.

NASZE ATUTY:

 • Pierwsze o takiej tematyce studia podyplomowe w regionie
 • Wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu współpracy transgranicznej i euroregionalnej, pracownicy administracji centralnej i wojewódzkiej odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie funduszy unijnych, doświadczeni praktycy, wykładowcy wyższych uczelni.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (lub zaświadczenie z uczelni o studiowaniu na ostatnim roku studiów)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto PWSW w Przemyślu:
 • BGŻ oddział Przemyśl nr: 05 2030 0045 1110 0000 0090 7450 z dopiskiem Studia podyplomowe - wpisowe (Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiany w danej edycji opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana)
 • zaświadczenia uprawniające do zniżek
 • ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty można składać osobiście do dnia 20.09.2008 w godzinach: 8.00 - 15.00
w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Instytutu Socjologii PWSW w Przemyślu:
ul. Tymona Terleckiego 2, pokój 110
37- 700 Przemyśl

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: podyplomowe@pwsw.pl, a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

UWAGA: o ostatecznym przyjęciu na studia decyduje kolejność wpłaty I raty czesnego.

PŁATNOŚĆ:
Możliwe są następujące formy płatności:
płatność roczna - 2 600 zł, płatność semestralna (dwie raty) po 1 300 zł.
Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.
Każda kolejna rata pociąga za sobą dodatkową płatność 50 zł.
Osoby, za które czesne pokrywa zakład pracy, wnoszą opłatę w jednej racie.
Całość wpłaty lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów na konto uczelni:
BGŻ oddział Przemyśl nr: 05 2030 0045 1110 0000 0090 7450 z podaniem nazwy studiów podyplomowych w tytule przelewu.

KONTAKT:
Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu
Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Tymona Terleckiego 2, pokój 110
37- 700 Przemyśl
tel./fax (016 ) 676 01 66
mail: podyplomowe@pwsw.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: