Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Nabór na stanowisko asystenta finansowego

Nabór na stanowisko asystenta finansowego

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Partner Wiodący w ramach projektu „Carpathia education” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja  2014 -2020 ogłasza nabór na stanowisko asystenta finansowego.

 

Wymagane kwalifikacje:            

     

 •  wykształcenie wyższe, co najmniej I stopnia: finanse, rachunkowość, ekonomia, administracja publiczna,
 • znajomość zagadnień z zakresu: finansów i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-20, znajomość ustaw w tym w szczególności:  ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • minimum 1,5-roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (UE, norweskie, szwajcarskie itp.),
 •  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 1,5 roku i/lub doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych ze środków UE lub innych pomocowych
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego  tub  umyślne   przestępstwo skarbowe.

 

Umiejętności dodatkowe:

 

 • zaawansowana obsługa MS Office, uczciwość, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
 • wysokie umiejętności analityczne, operatywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B.

 

Główne obowiązki:

 

 1. Prowadzenie projektu pod względem finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami Programu.
 2. Kontrola prawidłowości dokonywanych wydatków i terminowości zapłaty za faktury w ramach projektu.
 3. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
 4. Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 5. Wstępna kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dotyczących realizacji budżetu projektu oraz jego zmian.
 6. Przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu.
 7. Sporządzanie część finansowej raportów kwartalnych oraz końcowych z postępu realizacji projektu.
 8. Dokonywanie rozliczeń przekazanego współfinansowania na realizację projektu.
 9. Stały monitoring finansowy projektu w tym przygotowywanie niezbędnych analiz i zestawień finansowych.

 

Zgłoszenie kandydata/ki powinno zawierać:

Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających   wyksztalcenie   i   posiadane   kwalifikacje   oraz   ukończone   kursy i szkolenia.

Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia publicznego  lub  umyślne przestępstwa  skarbowe.

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko „asystent finansowy”, zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.)[1]

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Wymiar czasu pracy - 1 etat.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę od dnia 01.06.2017-30.09.2017

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22.05.2017 roku na adres e-mailowy:  azanczak@karpacki.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Rynek 16, 35-064 Rzeszów. Aplikacje, które wpłyną do biura Stowarzyszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 


[1] Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2017 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: