Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na

EKSPERTÓW

do oceny mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w ramach projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie

 

Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie w ramach:

 1. Osi priorytetowej 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
 2. Osi priorytetowej 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 

Szczegółowy opis osi priorytetowych znajduje się w „Podręczniku mikrobeneficjenta” który jest dostępny poniżej.

 

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki ogólne:

 1. oświadczyła pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • potwierdzające, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. nie jest zatrudniona przez Euroregion/WJT przy realizacji danego Projektu Parasolowego
 2. posiada doświadczenie w realizacji lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich lub z innych źródeł
 3. zna obowiązujące przepisy prawa w zakresie tematyki funduszy europejskich
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinach objętych Programem Interreg V-A PL-SK 2014-2020
 5. posiada wiedzę w zakresie zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (wymagana znajomość Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Podręcznika beneficjenta, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podręcznika mikrobeneficjenta)
 6. wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze mikroprojektów.

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

 

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (w tym CV)
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji/ocenie projektów.

 

W ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie:

 

a) ocena techniczna (obejmująca weryfikację wniosków pod kątem gotowości inwestycji do realizacji zasadności jej wykonania i polega na sprawdzeniu czy mikroprojekt spełnia/nie spełnia kryterium).

b) ocena merytoryczna (obejmuje weryfikację wniosków po kątem adekwatności wniosku do przyjętych założeń, zakresu i potencjału partnerstwa oraz jego transgraniczności).

 

Opis procedury oceny mikroprojektów zawiera Podręcznika mikrobeneficjenta (rozdział 3.3.2) oraz Załącznik nr 2 do Podręcznika mikrobeneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów.

 

Aplikacja dotycząca wpisu na listę kandydatów na ekspertów powinna zawierać:

 

 1. wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów (według wzoru)
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w tym CV, doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności, itd.

 

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 7 listopada 2017r. do godziny 15:00:

 • Osobiście lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 35-064 Rzeszów, Rynek 16 III piętro

 • przesłać na adres e-mail:

sekretariat@karpacki.pl skany wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z załącznikami

 

Osoba do kontaktu: Barbara Inglot

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: