Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Ponowne zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.


Pomiar wskaźników rezultatu obejmuje:

1.        Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.

2.        Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.

3.        Intensywność ruchu transgranicznego.

4.        Jakość połączeń transgranicznych realizowanych w systemie transportu multimodalnego na obszarze pogranicza.

5.        Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.


Zamawiający informuje, że ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) art. 66, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.


Propozycje należy składać drogą elektroniczną na adres  z tematem wiadomości „Pomiar wskaźników rezultatu  – Program PLSK 2014-2020" w terminie do 13 listopada  2019 r.

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z załączoną „Koncepcją i metodyką, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”


Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215454

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020.

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: