Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

I Międzynarodowy Tydzień Współpracy w Karpatach - relacja z wydarzenia

 

 

Zeszły tydzień poświęcony był międzynarodowej współpracy w Karpatach. W jego ramach odbył się cykl wydarzeń poświęconych tematyce Karpat i rozwoju regionu. 

 

W dniu 21 lutego br. w Narodowym Muzeum Ziemi Przemyskiej, odbyło się I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i  Inicjatywy „Trójmorza” pn. „VIA CARPATIA, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – wspólna droga do przyszłości, aspekty geopolityczne, gospodarcze i społeczne”

 

Forum było jednym z wydarzeń realizowanych w ramach Konferencji "Europa Karpat" przygotowywanej przez Sejm RP. Organizowane zostało przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak, przy wsparciu Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, spółki ORLEN OIL przy współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i Uniwersytetem Rzeszowskim.

 

Celem Forum była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami uczelni wyższych (studenci, kadra) z krajów Europy Wschodniej, Południowej i Środkowej, a także wypracowane propozycje rozwiązań w zakresie synergii pomiędzy inicjatywami terytorialnymi: Euroregionem Karpackim, szlakiem VIA CARPATIA oraz Inicjatywą Trójmorza. Paneliści – przedstawiciele uczelni, politycy, przedsiębiorcy rozmawiali o wyzwaniach na najbliższą dekadę oraz przedstawili propozycje rozwiązań dla usprawnienia współpracy rozwojowej.

 

Podczas sesji  „Od współpracy do integracji – fundamenty wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej  w Europie Środkowej  i Wschodniej” analizowano inicjatywy jakie pojawiały się  w ostatnich latach na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, mające na celu wspieranie mechanizmów współpracy podmiotów wielu sektorów dla rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych dziedzinach. W trakcie panelu uczestnicy przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu z rożnych krajów wymieniali poglądy dotyczące oceny stanu współpracy na obszarze Europy Środkowej i jej powiązań ze światem zewnętrznym. Przedstawiono propozycje działań, mających na celu stworzenie synergii pomiędzy inicjatywami i maksymalizacji ich wykorzystania oraz dokonanie zmiany podejścia z projektowego do systemowego.

 

Podczas sesji „Młodzież Trójmorza na rzecz Europy Karpat – wyzwania okresu 2020 –2030. Strategia, struktura i formy współpracy” przedstawiono rezultaty warsztatów jakie odbyły się w ramach Szkoły Zimowej ASECU w Polańczyku  dniach 17-20 lutego br., organizowanej przez Stowarzyszenia Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego (ASECU) przy współudziale Euroregionu Karpackiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tych dniach wykładowcy, eksperci i studenci z Polski, Grecji, Albanii, Serbii, Czarnogóry, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Rosji, Ukrainy, Austrii i Niemiec w ramach grup tematycznych dyskutowali na temat przyszłości regionu koncentrując się na najbardziej istotnych tematach, takich jak: uwarunkowanie geopolityczne dla obszaru i sytuacja międzynarodowa, rozwój regionalny, szanse i bariery wzrostu gospodarczego, ochrona środowiska, ekologia i zmiany klimatyczne, polityka energetyczna, w tym energetyka odnawialna,  bezpieczeństwo, rozwój obszarów przygranicznych i współpracy transgranicznej, powiązania funkcjonalne wewnątrz obszaru Karpat i Inicjatywy Trójmorza,  turystyka , edukacja oraz współpraca badawcza i naukowa.

 

W ramach warsztatów wypracowane zostały konkretne postulaty i propozycje projektów współpracy międzynarodowej dla uczelni wyższych i młodzieży z obszaru Karpat i Inicjatywy Trójmorza. Efektem prac było stworzenie plakatów związanych z poszczególnymi zakresami tematycznymi  warsztatów  tj.

  • Historia Europy Południowo-Wschodniej, jako wspólnego obszaru społeczno-gospodarczego  i kulturalnego.
  • Historia Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza i obecny stan realizacji.
  • Kwestie techniczne, instytucjonalne i finansowe Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza
  • Znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza dla stosunków handlowych w regionie.
  • Znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza dla mobilności finansowej i i inwestycji międzyregionalnych.
  • Znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza dla turystyki międzyregionalnej i atrakcyjności turystycznej regionu.
  • Via Carpatia, Euroregion Karpacki i Inicjatywa Trójmorza i połączenia kulturowe / komunikacja międzykulturowa w regionie.
  • Geopolityczne znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza.

 

Wyniki prac zespołów przedstawiono podczas panelu drugiego oraz plakatach, które zostały zaprezentowane podczas Forum.  

 

W trakcie kolejnej sesji pn.  „Poprzez Karpaty – budowa struktur współpracy badawczej i akademickiej na obszarze Karpat i  Trójmorza. Przegląd inicjatyw” analizowano możliwości jakie niesie rozwój sieci współpracy szkół wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych na przykładzie działalności ASECU, będącego międzynarodową siecią współpracy ponad 40 szkół wyższych z kilkunastu krajów. Wspólnie z Euroregionem Karpackim podjęło ono wyzwanie związane z rozwojem tej sieci w formacie karpackim i pod auspicjami Inicjatywy „Trójmorza”. Omawiano zagadnienia związane z możliwościami, jakie niesie wypracowanie takiego systemu współpracy, aby jego działanie przynosiło efekty dla pozostałych powiązanych interesariuszy  na obszarze Karpat  i „Trójmorza”. Sprawnie działający system zapewnia bowiem efektywną współpracę międzysektorową pomiędzy światem nauki, ośrodkami badawczo – rozwojowymi a administracją i biznesem. Szczególną rolę odgrywa koordynacja polityk rozwoju prowadzonych przez rządy państw na obszarze współpracy. W wyniku dyskusji panelowej zidentyfikowane zostały strategiczne cele dla współpracy instytucji nauki oraz środowisk akademickich wraz z zarysem systemu współpracy pomiędzy nimi  a pozostałymi aktorami polityk rozwoju.

 

W trakcie Forum nastąpiło również uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska a Stowarzyszeniem Uczelni Ekonomicznych Europy  Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego (ASECU), którego celem jest stworzenie systemu koordynującego współpracę środowisk akademickich oraz partnerów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz rozwoju obszaru Inicjatywy „Trójmorza” wzdłuż szlaku „Via Carpatia”, w tym Karpat oraz budowanie zewnętrznych, międzynarodowych powiązań miedzy nimi. Podpisanie porozumienia wpłynie na ulepszenie współpracy, a tym samym na lepsze efekty realizacji wspólnych zadań.

 

Forum zakończyła wystawa z okazji 10-lecia Kongresu Polska Wielki Projekt. Po uroczystym jej otwarciu nastąpiła projekcja filmów dokumentalnych:

  • "Hiranmoy Ghoshal. Nurtem dwóch rzek", reż. Tadeusz Śmiarowski, 2019
  • "Paszporty Paragwaju", reż. Robert Kaczmarek, 2018.

 

Wierzymy, ze wnioski płynące z wydarzenia oraz wzajemna współpraca przyczynią się do jeszcze lepszego rozwoju regionu.

 

Podczas Konferencji „Europa Karpat”, która odbyła się w dniach 22-23 lutego br. na Zamku w Krasiczynie podpisano Deklarację dotyczącą utworzenia Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska”. Jest to trzeci z obszarów transgranicznych utworzonych przez SEKP na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy (wcześniejsze to „Kremenaros” i „Beskid Niski”). Deklaracja została podpisana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz 15 jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Ukrainy (9 z Polski i 6 z Ukrainy): Transgraniczne Obszary Funkcjonalne to nowe inicjatywy o dużym potencjale społeczno-gospodarczym.

 

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: