Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Fundusze UEMikroprojekty Polska-Słowacja EWT 2007-2013

Mikroprojekty Polska-Słowacja EWT 2007-2013

W Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 działania, do tej pory wspierane w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, kontynuowane były w ramach Celu 3 Polityki Spójności UE określonego jako Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).


Jednym z priorytetów EWT była współpraca transgraniczna, realizowana poprzez rozwój działań o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym w ramach wspólnych strategii na rzecz trwałego rozwoju terytorialnego. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdzonego przez Komisję Europejską dnia 20.12.2007 r., określone zostały następujące osie priorytetowe:

1. Rozwój infrastruktury transgranicznej.
2. Rozwój społeczno-gospodarczy.
3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
4. Pomoc techniczna.

Mikroprojekty były kontynuacją „Wspólnego Funduszu Małych Projektów” realizowanego przez Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry na pograniczu polsko-słowackim od 2000 roku w ramach przedakcesyjnego programu Unii Europejskiej Phare CBC oraz wyodrębnionego działania 2.3 – „Wsparcie inicjatyw lokalnych” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006. W obszarze wsparcia Euroregiony Karpacki, Tatry, Beskidy oraz Wyższe Jednostki Terytorialne krajów: Prešovskiego i Žilińskiego (Republika Słowacka) zrealizowały w tym okresie projekty z dziedziny rozwoju gospodarczego, wymiany kulturalnej, demokracji lokalnej, ochrony środowiska, turystyki, zdrowia i przepływu informacji.

W Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 wnioskodawcy mogli otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wsparcie do wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Cel główny mikroprojektów: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Cele szczegółowe mikroprojektów:

 • nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,
 • tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

 

Obszar wsparcia:
Euroregion Karpacki zarządza mikroprojektami z części uprawnionego obszaru obejmującej:

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
NTS III KROŚNIEŃSKO-PRZEMYSKI

1. Powiat bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych
2. Powiat brzozowski z siedzibą w Brzozowie
3. Powiat jarosławski z siedzibą w Jarosławiu
4. Powiat jasielski z siedzibą w Jaśle
5. Powiat krośnieński z siedzibą w Krośnie
6. Powiat leski z siedzibą w Lesku
7. Powiat lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie
8. Powiat przemyski z siedzibą w Przemyślu
9. Powiat przeworski z siedzibą w Przeworsku
10. Powiat sanocki z siedzibą w Sanoku
11. Powiat strzyżowski z siedzibą w Strzyżowie
12. Miasto na prawach powiatu Krosno
13. Miasto na prawach powiatu Przemyśl

NTS III RZESZOWSKO-TARNOBRZESKI
1.Powiat rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie
2. Miasto na prawach powiatu Rzeszów


Dostępna kwota wsparcia
Na współfinansowanie osi priorytetowej nr 3 pt. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, przeznaczona była kwota 26.759.320 EUR (tj. 17% alokacji wszystkich środków w tym Programie).
Strona polska dysponowała kwotą 14.604.320 EUR a strona słowacka 12.155.000 EUR.


Udział polskich i słowackich beneficjentów w mikroprojektach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Minimalny limit dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosił 5 000 EUR a maksymalny 50 000 EUR.
 

Sposób finansowania projektu
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogły zgłaszać:

 • jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia,
 • jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp.,
 • organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne),
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).


Kwalifikujący się beneficjenci:

 • podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu,
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt,
 • podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt),
 • podmioty, których siedziby znajdują się poza obszarem wsparcia Programu, pod warunkiem, że posiadają kompetencje i działają na terenie wsparcia, a działania projektu będą miały oddziaływanie na obszar wsparcia (zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006).


Każdy z tych podmiotów musiał:

 • być podmiotem o charakterze niedochodowym,
 • mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie,
 • być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem.
 • mieć partnera/ów po stronie słowackiej


Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w ramach mikroprojektów wspiera następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym):

 • organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali, festynów),
 • ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów),
 • przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania),
 • promowanie walorów przyrodniczych,
 • działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne,
 • ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
 • organizacja konferencji, seminariów i warsztatów,
 • organizacja targów,
 • tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi,
 • działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego,
 • działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym,
 • realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska.

 

Partnerzy

Nasze strony

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: