Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

PHARE

Fundusz Małych Projektów

 

Krótka charakterystyka FMP i Schematu Wsparcia (EDIS)

Fundusz Małych Projektów został zapoczątkowany w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy Phare 1995. Początkowo Fundusz ten obejmował swoim działaniem cztery Euroregiony na granicy polsko – niemieckiej. Jednak w ciągu kilku kolejnych lat dzięki utworzeniu przez Komisję Europejską nowych programów Fundusz objął swoim zasięgiem Euroregiony na wszystkich granicach Polski. Charakter i wysokość dofinansowania projektów zależała m.in. od położenia euroregionu. Niektóre euroregiony z racji swojego położenia  korzystają z dwóch programów np. Euroregion Pomerania zarówno z programu Niemieckiego, jak i Programu w Regionie Morza Bałtyckiego. Podobnie z dwóch programów korzysta Euroregion Bałtyk, Niemen, Karpacki i Nysa.

Zgodnie ze wskazówkami Komisji Europejskiej środki FMP są przeznaczone głównie na tworzenie „transgranicznych więzi i połączeń o charakterze międzyludzkim”. Unijna dotacja przeznaczona jest na projekty, których wartość nie przekracza 50 000 EUR dofinansowania i które  związane są z organizacją seminariów, warsztatów, szkoleń, w tym językowych, tworzeniem transgranicznych instytucji społecznych i gospodarczych, wspieraniem wymiany młodzieży, rozwojem turystyki. FMP dofinansowuje przedsięwzięcia wynikające ze współpracy jednostek samorządowych i organizacji non profit z partnerami po drugiej stronie granicy. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu muszą być zgodne z ogólnymi zasadami programu Phare CBC oraz Wytycznymi Funduszu. Szczególnie ważny jest efekt transgraniczny realizowanych projektów. Dzięki przedsięwzięciom finansowanym ze środków Funduszu ludzie po obu stronach granicy mają okazję się spotkać, wymienić doświadczenia i budować pozytywne stosunki.


CELE FMP:

 • wymiana kulturalna
 • rozwój demokracji lokalnej
 • rozwój zasobów ludzkich
 • transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe
 • rozwój gospodarczy i turystyki obszarów przygranicznych

 

Schemat wsparcia ma charakter pośredni między dużymi projektami inwestycyjnymi a Funduszem Małych Projektów obejmującym „miękkie”, nieinfrastrukturalne przedsięwzięcia. Część projektów w ramach Schematu Wsparcia ma charakter inwestycyjny i jest nadzorowana przez Zespół Ochrony Środowiska, natomiast pozostała część to projekty instytucjonalne o charakterze „miękkim”, realizowane przez Zespół ds. Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania poszczególnych projektów wynosi od 50 000 do 300 000 EUR. Obecnie w edycji 2002 i 2003 Schemat Wsparcia jest realizowany jedynie w Regionie Morza Bałtyckiego.

Schemat Wsparcia wpisuje się w następujące cele programu (zgodnie ze Wspólnym Dokumentem Programowym (JPD)):

 

Cele ogólne:

 • promocja tworzenia oraz rozwoju nowych sieci współpracy; wsparcie istniejących już sieci współpracy po obu stronach granicy. Utworzenie powiązań pomiędzy powyższymi sieciami oraz sieciami wspólnotowymi w celu poprawy standardów życia, przeciwdziałania problemom związanych z rozwojem regionów przygranicznych Europy Środkowej i Wschodniej, gwarantując tym samym zrównoważony rozwój oraz integrację Europy
 • wsparcie działań, które mają wpływ na spójność społeczno-gospodarczą w regionach przygranicznych Europy Środkowej i Wschodniej, czyniąc tym samym bardziej efektywnym proces przygotowań państw kandydujących do wstąpienia do Unii Europejskiej.

 

Cele bezpośrednie:

 • zachęcenie do intensyfikacji współpracy transgranicznej jako mechanizmu służącego maksymalizacji potencjału wzrostu gospodarczego w regionach przygranicznych Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego
 • wsparcie wspólnych procesów planowania oraz budowy instytucji struktur współpracy transgranicznej, międzyregionalnej oraz trans-narodowej w regionach przygranicznych
 • ochrona oraz poprawa stanu środowiska, wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, szczególnie tych, które posiadają wpływ na lokalne warunki życia, rozwój rekreacji oraz przedsiębiorczości; redukcja poziomu zanieczyszczenia środowiska, szczególnie w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz zbiorników wodnych o charakterze transgranicznym
 • poprawa komunikacji, połączeń transportowych i infrastrukturalnych w obrębie regionów przygranicznych oraz ich powiązań z sieciami transeuropejskimi
 • wsparcie sektora produkcyjnego, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości; usuwanie przeszkód dla współpracy handlowej w Regionie Morza Bałtyckiego
 • zwiększenie wydajności zasobów ludzkich w regionach przygranicznych poprzez umożliwienie współpracy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego oraz edukacji.


Raporty końcowe w ramach edycji 2000 - 2002 Polska Słowacja i Polska Ukraina

 

1. Edycja PL0005.06 - Granica wschodnia

Karpacki 0005.06 raport końowy

 

2. Edycja PL0010 - gr. slowacka

Karpacki 0010 raport końcowy

 

3. Edycja PL0103.07 - gr. wschodnia

Karpacki PL0103.07 Raport końcowy

 

4. Edycja PL0110  - gr. slowacka

Karpacki 0110 raport końcowy

 

5. Edycja PL 2002/000-640 - gr. słowacka

 Karpacki - raport końcowy

 

6. Edycja PL 2002/000-580 - gr. wschodnia

ER Karpacki - raport końcowy

 

7. Edycja PL 2003-005-681 - granica słowacka

Karpacki - Raport końcowy PLSK2002-2003

 

8. Edycja PL 2003-005-710 - granica wschodnia

Karpacki - Raport koncowy PL 2003-005-710

Partnerzy

Nasze strony

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: