Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

II nabór mikroprojektów 3 oś ZAMKNIĘTY

II nabór mikroprojektów 3 oś ZAMKNIĘTY

Ogłoszenie o naborze na mikroprojekty Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają II nabór na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej:

 

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 

Kto może składać wnioski

 

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
 • organizacje pozarządowe non-profit
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 • kościoły i związki wyznaniowe

Lista kwalifikowanych podmiotów stanowi Załącznik nr 1 do Podręcznika mikrobeneficjent

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

 

 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej
 • Realizację transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną
 • Transgraniczną wymianę dobrych praktyk
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej 

 

Obszar wsparcia

 

Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru wsparcia i realizować zadania na tym obszarze tj.:

 

Strona polska - Euroregion Karpacki:

 

 • podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
 • podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
 • powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).
 •  

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski:

 

Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

 

Typy mikroprojektów

 

Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

 

Dofinansowanie mikroprojektu

 

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny wynosi min. 10%.

 

Środki przeznaczone na nabór

 

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi -  €

 • Euroregion Karpacki - 188.103,60 € 
 • WJT w Preszowie - 84.749,42 €

Kwota może wzrosnąć w zależności od wystąpienia oszczędności po I naborze

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

II/III kwartał 2019 roku

 

Niezbędne dokumenty

 

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami oraz obowiązujące wytyczne znajdują się poniżej.

 

Inne ważne informacje

 

Specyficzne warunki naboru: data rzeczowej realizacji mikroprojektu musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.09.2020 r.

 

Na etapie oceny formalnej wstępnej nie ma możliwości poprawy/uzupełnienia/składania wyjaśnień do złożonych dokumentów.

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie zapewniają konsultacje indywidualne propozycji projektowych po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

Termin składania wniosków

 

Wnioski należy składać od 14.01.2019 r. do 14.03.2019 r. do godz. 15:00

 

Miejsce składania wniosków

 

dla wnioskodawców z Polski:

 

biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów, tel./fax. 17 852 52 05, 

 

dla wnioskodawców ze Słowacji:

 

Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie  

Preszowski Kraj Samorządowy: Námestie mieru 2 080 01 Prešov, tel. 051/7081 525, 7081 526, www.po-kraj.sk

 

Sposób składania wniosków

 

Wnioski są składane w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.euoraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, odpowiednio do siedziby Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska lub do WJT w Preszowie (w zależności od siedziby Wnioskodawcy) najpóźniej do dnia 14.03.2019 r. do godz. 15:00.

 

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej do siedziby Euroregionu Karpackiego lub WJT Preszowie.

 

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji tj. Generatora wniosków i rozliczeń.

 

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową (2 oryginały) w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą Generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: