Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

II nabór mikroprojektów 1 oś ZAMKNIĘTY

II nabór mikroprojektów 1 oś ZAMKNIĘTY

II nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają II nabór na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów w ramach osi priorytetowej:

 

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

 

Kto może składać wnioski

 

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
 • organizacje pozarządowe non-profit
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 • kościoły i związki wyznaniowe

Lista kwalifikowanych podmiotów stanowi Załącznik nr 1 do Podręcznika mikrobeneficjenta

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

 

 • Budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),
 • Odnowę i prace konserwatorskie oraz modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych,
 • Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemną wymianę zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe),
 • Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej),
 • Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe,
 • Wspólną transgraniczna promocję realizowaną w celu promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych terenu pogranicza i zwiększenia liczby ich odwiedzin (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach),
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochronę i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa,
 • Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aplikacji na telefony komórkowe, stron internetowych, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wspólnych repozytoriów dziedzictwa kulturowego.

 

Obszar wsparcia

 

Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru wsparcia i realizować zadania na tym obszarze tj.:

Strona polska - Euroregion Karpacki:

 • podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
 • podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
 • powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski:

Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

 

Typy mikroprojektów

 

Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

 

Dofinansowanie mikroprojektu

 

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny wynosi min. 10%.

 

Środki przeznaczone na nabór

 

 

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi - 2 159. 595,42 €

 • Euroregion Karpacki - 1.503.469,37 €
 • WJT w Preszowie - 656. 126,05 €

Kwota może wzrosnąć w zależności od wystąpienia oszczędności po I naborze

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu


I/II kwartał 2018 roku

 

Niezbędne dokumenty

 

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami oraz obowiązujące wytyczne znajdują się zakładce dokumenty programowe..

 

Inne ważne informacje

 

Na etapie oceny formalnej wstępnej nie ma możliwości poprawy/uzupełnienia/składania wyjaśnień do złożonych dokumentów.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie zapewniają konsultacje indywidualne propozycji projektowych po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

Termin składania wniosków

 

od 5 września 2017 roku do 15 listopada 2017 roku do godziny 15:00.

 

Miejsce składania wniosków

 

dla wnioskodawców z Polski:

biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów, tel./fax. 17 852 52 05, 

 

dla wnioskodawców ze Słowacji:

Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie  

Preszowski Kraj Samorządowy: Námestie mieru 2 080 01 Prešov, tel. 051/7081 525, 7081 526, www.po-kraj.sk

 

Sposób składania wniosków

 

Wnioski są składane w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.euoraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, odpowiednio do siedziby Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska lub do WJT w Preszowie (w zależności od siedziby Wnioskodawcy) najpóźniej dnia 15 listopada 2017 roku do godziny 15:00.

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej do siedziby Euroregionu Karpackiego lub WJT Preszowie.

 

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji tj. Generatora wniosków i rozliczeń.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową (2 oryginały) w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą Generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: