Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

IV nabór mikroprojektów ZAMKNIĘTY

IV nabór mikroprojektów ZAMKNIĘTY

IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

15 czerwca 2020 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Euroregion Karpacki wspólnie z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór na dofinansowanie mikroprojektów.

 

Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 

Termin składania wniosków

Nabór trwa do 14 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 roku

 

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe non-profit,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- kościoły i związki wyznaniowe.

 

Obszar wsparcia:

 

Strona polska - Euroregion Karpacki:

 • podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
 • podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
 • powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).

 

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski:

Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 1. W ramach naboru mikroprojektów realizujących działania wpisujące się w 1. oś priorytetową Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza można uzyskać dofinansowanie na:

 

 • Budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),
 • Odnowę i prace konserwatorskie oraz modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych,
 • Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemną wymianę zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe),
 • Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej),
 • Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe,
 • Wspólną transgraniczna promocję realizowaną w celu promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych terenu pogranicza i zwiększenia liczby ich odwiedzin (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach),
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochronę i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa,
 • Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aplikacji na telefony komórkowe, stron internetowych, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wspólnych repozytoriów dziedzictwa kulturowego,
 • Tworzenie platform internetowych wspierających zarządzanie kryzysowe,
 • Działania polegające na doposażeniu instytucji w sprzęt wspierający działania w czasach pandemii,
 • Działania szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii;
 • Organizacja wydarzeń i spotkań pozwalających na wymianę doświadczeń w zakresie przeciwdziałania pandemii.

 

 1. W ramach naboru mikroprojektów realizujących działania wpisujące się w 3. oś priorytetową Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie można uzyskać dofinansowanie na:

 

 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej,
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej,
 • Realizację transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną,
 • Transgraniczną wymianę dobrych praktyk,
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej,
 • Działania związane z tworzeniem narzędzi wspierających e-edukację oraz pracę zdalną,
 • Działania polegające na doposażeniu instytucji w sprzęt do pracy zdalnej i e-edukacji,
 • Działania szkoleniowe wspierające osoby, które ucierpiały w wyniku pandemii,
 • Organizacja wydarzeń pozwalających na wymianę doświadczeń w zakresie przeciwdziałania pandemii.

 

Wymagane jest posiadanie partnera ze Słowacki, a wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

 

Typ mikroprojektu podlegający dofinansowaniu:

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

 

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny beneficjenta wynosi min. 10%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

1. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi – 610 tys. EUR;

 • Euroregion Karpacki – ok. 520 tys. EUR
 • WJT w Preszowie – ok. 90 tys. EUR

 

3. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi - 199 tys. EUR

 • Euroregion Karpacki – ok. 154 tys. EUR
 • WJT w Preszowie – ok. 45 tys. EUR

 

Inne ważne informacje

 1. Rekomenduje się datę zakończenia rzeczowej realizacji mikroprojektu najpóźniej do dnia 28.02.2022 r.;
 2. Mikroprojekty wspierające łagodzenie skutków pandemii mogą uzyskać dodatkowe punkty na etapie oceny jakościowej;
 3. Rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji działań o działania ukierunkowane na łagodzenie skutków pandemii;
 4. Na etapie oceny formalnej wstępnej nie ma możliwości poprawy/uzupełnienia/składania wyjaśnień do złożonych dokumentów.
 5. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie zapewniają konsultacje indywidualne propozycji projektowych po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik mikrobeneficjenta, oraz obowiązujące wytyczne znajdują się poniżej.

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim (mikroprojekt indywidualny w języku narodowym wraz ze streszczeniem w języku partnera) i składane są w postaci elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.euoraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, odpowiednio do siedziby Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska/WJT w Preszowie najpóźniej dnia 14 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00.

 

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej do Euroregionu Karpackiego/WJT Preszowie.

 

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków i rozliczeń.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.

 

Miejsce składania wniosków

 

dla wnioskodawców z Polski:

biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Plac Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów,

tel. 17 852 52 05

dla wnioskodawców ze Słowacji

Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów

Preszowski Kraj Samorządowy

Námestie mieru 2
080 01 Prešov,

tel. +421 051/7081 525,

www.po-kraj.sk

 

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: