Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Karpacki Horyzont 2020Cele i założenie

Cele i założenie

Cele i założenia

Obszar Karpat Wschodnich jest jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej zróżnicowanych obszarów geograficznych w Europie Centralnej. Jego specyfikę tworzą równocześnie regiony o niskim, zarówno w odniesieniu do regionów w swoich krajach, jak i w układzie europejskim poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego. Ogromny potencjał tkwiący w zasobach ludzkich, bogactwach przyrodniczych oraz dziedzictwie kulturowym wciąż nie jest w odpowiedni sposób wykorzystany. Dodatkowym aspektem, który w zależności od podejścia może być przeszkodą jak i atutem jest fakt, iż region Karpat Wschodnich podzielony jest poprzez zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Z kolei polityczne znaczenie partnerstwa z Ukrainą, dla każdego z państw karpackich (szczególnie Polski) ma wymiar strategiczny.

 

Duże nadzieje na rozwój obszarów karpackich niósł proces integracji europejskiej oraz związane z tym nadzieje na finansowe wsparcie inwestycji oraz współpracy z budżetu Unii Europejskiej. Niestety można podsumować, iż do tej pory wsparcie dla obszaru Karpat Wschodnich z tytułu postępów rozszerzenia Unii Europejskiej ma niewielki wymiar. Poza pilotażowymi instrumentami finansowymi w okresie przedakcesyjnym (PHARE CBC, TACIS CBC), oraz pierwszymi programami operacyjnymi realizowanymi w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA 2004 – 2006 i niedoskonałymi Programami Sąsiedztwa 2004 – 2006 nie funkcjonował żaden konkretny program wspierający rozwój Karpat Wschodnich, nie tylko w wymiarze inwestycyjnym, ale również w zakresie wsparcia wielostronnej współpracy międzyludzkiej i instytucjonalnej czy wspólnych prac koncepcyjnych.

 

Przełomu nie przyniósł także okres programowania 2007 – 2013. Na obszarze Karpat Wschodnich funkcjonują „de facto” identyczne co w perspektywie 2004 – 2006 instrumenty finansowe. Z podstawowych można wymienić:

 

1. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 – 2013:

 

1.1 Polska – Republika Słowacka

 

1.2 Węgry – Republika Słowacka

 

1.3 Węgry – Rumunia

 

1.4 Europa Centralna (program transnarodowy)

 

2. Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 – 2013:

 

2.1 Polska – Białoruś – Ukraina

 

2.2 Węgry – Republika Słowacka – Rumunia – Ukraina

 

2.3 Rumunia – Ukraina – Mołdowa

 

Kolejnym aspektem zwianym z rozwojem współpracy na obszarze Karpat Wschodnich jest funkcjonowanie odpowiednich, profesjonalnych struktur współpracy. Jedyną do tej pory próbą stworzenia takich ponadregionalnych struktur była podjęta w 1993 roku inicjatywa utworzenia Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Ta ambitna i wyprzedzająca o epokę inicjatywa polityczna niestety nie przyniosła żadnych konkretnych rezultatów. Najważniejszymi powodami są: jej polityczny „odgórny” charakter, brak osobowości prawnej i formalno - prawnych struktur współpracy, umożliwiających zaangażowanie podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz brak wsparcia finansowego ze strony UE.

 

Sytuacja zmienia się od marca 2001 roku, kiedy to Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska rozpoczęło proces zmian formalno – prawnych w Euroregionie Karpackim.

Cele i warunki realizacji koncepcji Karpacki Horyzont 2020

Proponuje się przyjęcie dwóch perspektyw dla określenia celów przedsięwzięcia (koncepcji) „Karpacki Horyzont 2020”. Pierwszą z nich jest długoterminowa perspektywa związana ze strategicznym wymiarem koncepcji. W jej świetle rezultatem działań będzie rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego, a najważniejszym produktem specjalny, Program Operacyjny „Carpathian Space Programme” realizowany w perspektywie finansowej  2014 – 2020. Składową funkcjonalną tego celu jest osiągnięcie przez podstawową strukturę współpracy (Euroregion Karpacki jako instytucja) zdolności do autonomicznego zarządzania programem (Euroregion Karpacki jak Instytucja Zarządzająca Programu „Carpathian Space Programme). Oprócz przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego „Carpathian Space Programme”, funkcją realizacji koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” jest koordynacja i uzgodnienie pod kątem programowym  zapisów pozostałych programów operacyjnych realizowanych na obszarze Euroregionu Karpackiego w ramach przyszłej polityki spójności UE.

 

Celami mieszczącymi się w średniookresowej perspektywie oraz takimi których realizacja warunkuje realizację Celu Głównego są, po pierwsze stworzenie w ramach Euroregionu Karpackiego profesjonalnej opartej o krajowe stowarzyszenia samorządów struktury współpracy, po drugie zapewnienie dla tej struktury takich instytucjonalnych i  proceduralnych rozwiązań, które zagwarantują rzeczywistą koordynację działań oraz zapewnią zdolność organizacji do zarządzania poważnymi zadaniami w imieniu UE. Kolejnym dającym się wyodrębnić celem średniookresowym jest przygotowanie wspólnej Strategii Rozwoju Euroregionu Karpackiego, która wyznaczy strategiczne kierunki rozwoju Euroregionu, wskaże priorytety oraz działania i przede wszystkim stanowić będzie podstawę do synchronizacji przygotowania programów krajowych i regionalnych oraz przede wszystkim  Programu „Carpathian Space Programme”

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: