Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Komitet ds. mikroprojektów

Komitet ds. mikroprojektów

Partner Wiodący- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polskaw porozumieniu z Partnerem Projektu Parasolowego - Wyższą Jednostką Terytorialną Preszów działając na podstawie:

 

 • rozdziału 5.3 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r., nr C(2015) 889 w sprawie udzielenia wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“,
 • Podręcznika beneficjenta, załącznik nr 14, pkt. 2.5.2 Wybór mikroprojektów

 

powołuje Komitet ds. mikroprojektów w celu dokonywaniawyboru i monitorowania wdrażania mikroprojektów realizowanych w ramach projektów parasolowych realizowanych w I osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pograniczai w III osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Zadania Komitetu ds. mikroprojektów

 

 1.  Do zadań Komitetuds. mikroprojektów należy:
 1. zatwierdzanie dokumentów dotyczących mikroprojektów w danym PP oraz ewentualnych zmian,
 2. zatwierdzanie kryteriów oceny i wyboru mikroprojektów,
 3. zatwierdzanie listy ekspertów (z wyłączeniem ekspertów oceniających mikroprojekty własne) na podstawie kryteriów określonych w Podręczniku mikrobeneficjenta,
 4. wybór mikroprojektów do realizacji, zgodnie z przyjętymi procedurami,
 5.  formułowanie koniecznych warunków, rekomendacji i zaleceń dla mikroprojektów wybranych do dofinansowania,
 6. powoływanie na czas nieokreślony komisji ds. skarg, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg wniesionych przez Wnioskodawców mikroprojektów,
 7. głosowanie nad wnioskiem aplikacyjnym Wnioskodawcy, którego skarga dotycząca wyboru mikroprojektu została uwzględniona przez Komisję ds. Skarg zgodnie z procedurą skargową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 8. dokonywanie okresowego przeglądu postępów realizacji celów poszczególnych Projektów Parasolowych,
 9. analiza wyników wdrażania mikroprojektów,
 10. nadzorowanie efektywności i prawidłowości wdrażania mikroprojektów,
 11. monitorowanie procesu ewaluacji, rekomendowanie obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji, zapoznanie się z wynikami ewaluacji i w razie potrzeby podjęcie właściwych działań usprawniających,
 12. zgłaszanie uwag do IZ odnośnie wdrażania i ewaluacji projektów parasolowych, w tym przedsięwzięć dotyczących zmniejszenia obciążenia administracyjnego mikrobeneficjentów, a także monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
 13. zatwierdzanie zmian w mikroprojektach, zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku beneficjenta oraz w Podręczniku mikrobeneficjenta,
 14. przyjęcie Regulaminu Komitetu ds. mikroprojektów oraz zatwierdzanie wszelkich wprowadzanych do niego zmian,
 15. realizowanie innych niż ww. zadania, jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia celu do jakiego został powołany.

 

Skład Komitetu ds.mikroprojektów

 

Pliki do pobrania

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: