Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Narzędzia współpracyKarpackie Forum Organizacji Pozarządowych

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożlwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

KFOP ma stanowić swoisty „klub” organizacji pozarządowych, wobec którego stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego definiują w ramach strategii potrzeby członków, określają zadania, realizują strumień przedsięwzięć, które ma im pomóc. Sama formuła Forum i cel powołania oraz jego rola względem innych tego typu inicjatyw jest przedmiotem wizji i przyszłości. Organizatorem i realizatorem działań forum mają być stowarzyszenia EK, w tym Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja-Północ, które poprzez określone procedury i zasoby mogą realizować zadania, ustalone w niniejszej strategii.

Forum jest także cenną platformą porozumienia dla organizacji pozarządowych. Eksperci zapraszani do uczestnictwa w systemie to doświadczenie osoby od lat zajmujące się problematyką III sektora, które doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane w KFOP są bardzo różnorodne niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami karpackiego sektora pozarządowego.

 

Wizja KFOP

 1. Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych w pierwszym etapie ma być swoistym „międzynarodowym klubem” organizacji pozarządowych, które jednocześnie są skupione w klubach krajowych”, prowadzonych na tym etapie wdrażania strategii (do 2017 r.) przynajmniej w dwóch klubach: polskim (prowadzonych przez SEKP) i słowackim (prowadzonym przez SEKSP). Wstąpienie organizacji pozarządowej do „klubu krajowego” oznacza jednocześnie wstąpienie do „klubu międzynarodowego.
 2. KFOP ma pozyskiwać nowych członków w obrębie już istniejących klubów krajowych, a także w przyszłości objąć swoim zasięgiem obszar Rumunii, Węgier i Ukrainy poprzez utworzenie i rozwój tamtejszych klubów krajowych.
 3. KFOP ma być w ciągu 5 lat najsilniejszym tego typu forum na pograniczu nie tylko polsko-słowackim, ale także na obszarze zachodniej Ukrainy, północno-wschodnich Węgrzech i w północnej Rumunii: ma mieć ugruntowaną markę, wiarygodność, zdobyć zaufanie władz samorządowych i rządowych jako ważnego partnera społecznego (najsilniejszego reprezentanta organizacji pozarządowej na tym obszarze).

 

Misja KFOP

Misja Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Organizacje pozarządowe, skupione w Forum mają:

 1. być silne organizacyjnie, w tym kapitałowo,
 2. być silne finansowo i technicznie,
 3. umieć działać wspólnie, tworzyć trwałe sieci instytucjonalne i sojusze,
 4. mieć silne zaplecze eksperckie oraz wolontariacie,
 5. umieć nawiązać dialog z jednostkami samorządu terytorialnego i budować kulturę współpracy z nimi,
 6. mieć dobrą renomę wśród społeczności lokalnych i regionalnych

 

Cele Strategiczne

 1. Wzmocnienie środowiska wewnętrznego organizacji pozarządowych, skupionych w KFOP.
 2. Wzmocnienie środowiska zewnętrznego organizacji pozarządowych, skupionych w KFOP.
 3. Wzmocnienie krajowych stowarzyszeń Euroregionu Karpacki w zakresie działań KFOP.
 4. Rozszerzanie działalności KFOP na inne kraje  i nowe organizacje pozarządowe.
 5. Współpraca na rzecz rozwoju Euroregionu Karpackiego.
 6. Współpraca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Działania

 • Wsparcie dla  osób zarządzających organizacjami pozarządowymi.
 • Bank danych dla organizacji pozarządowych.
 • Działania na rzecz kapitalizacji i zwiększania zasobów technicznych NGO oraz  wspieranie prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez NGO.
 • Wsparcie dla instytucji publicznych w zakresie funkcjonowania NGO.
 • Społeczna kampania edukacyjna na rzecz NGO, w tym wspieranie  na rzecz wolontariatu i „bank wolontariuszy”.
 • Integrowanie sektora pozarządowego.

 

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ CZŁONKOWSKĄ

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych jest otwartą formą współpracy, dobrowolnym porozumieniem równoprawnych organizacji pozarządowych zwanych Członkami, działających na podstawie Regulaminu. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, kontaktów, promocja dobrych przykładów, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych poprzez organizowane spotkania biznesowe, szkolenia , warsztaty, oraz panele dyskusyjne.

Aby zostać członkiem Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych należy:

1. Zaakceptować Regulamin KFOP 
2. Wypełnić i przesłać do Stowarzyszenia podpisaną Deklarację Partnerstwa stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Wypełnić  Formularz z danymi kontaktowymi.


Przyjmowanie członków do Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych następuje na podstawie decyzji Komitetu Krajowego KFOP.

W przypadku przeszkód uniemożliwiających członkostwo w Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych Komitet Krajowy KFOP przedstawia zainteresowanym uzasadnienie swojej decyzji.
 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: www.karpacki.pl/kfop

Osoba do kontaktu:

Monika Wędrychowicz
Asystent projektowy
mwedrychowicz@karpacki.pl

Pliki do pobrania

deklaracje_przystapienia_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_2.pdf deklaracje_przystapienia_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_2.pdf

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: