Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

O Programie

O Programie

 

 

 

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został przygotowany przez międzynarodową grupę roboczą pracującą w latach 2012-2015. Projekt dokumentu programowego stanowił także przedmiot konsultacji społecznych. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w dniu 12.02.2015 r. Jest to pierwszy program współpracy transgranicznej planowany do realizacji na polskich granicach w latach 2014-2020, który uzyskał aprobatę Brukseli. Na realizację przedsięwzięć zostanie przeznaczone prawie 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 mikroprojekty w Euroregionie Karpackim wdrażane będą w ramach dwóch projektów parasolowych realizowanych

w osi 1 oraz 3:

 

1) projekt parasolowy oś 1 - "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT  w Preszowie"

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner Projektu: Preszowski Kraj Samorządowy

nr projektu: PLSK.01.01.00-18-0001/16

okres realizacji: 01.10.2015 - 30.06.2022

całkowita wartość projektu: 6 275 399,15 EUR

 

2) projekt parasolowy oś 3 "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji  w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie"

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner Projektu: Preszowski Kraj Samorządowy

nr projektu: PLSK.03.01.00-18-0002/16                                                       

okres realizacji projektu: 01.10.2015 - 31.12.2018                            

całkowita wartość projektu: 697 266,57  EUR

 

W porównaniu z poprzednimi latami, Program w perspektywie finansowej 2014-2020 wyróżnia się znaczną koncentracją tematyczną oraz zasadą zorientowania na rezultaty.  Dla Beneficjentów oznacza to węższy i bardziej precyzyjnie opisany zakres działań możliwych do dofinansowania oraz większa odpowiedzialność w odniesieniu do wskaźników produktu, które maja być efektem zrealizowanych projektów.

Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu oraz poprawy jakości edukacji. Najwięcej, bo aż połowa środków programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

 

Budżet programu

155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej, bo aż połowa środków programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

Obszar wsparcia

Polska (powiaty): pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Słowacja (powiaty): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina.

 

Beneficjenci programu

• organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

• instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

• organizacje pozarządowe non-profit,

• europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,

• kościoły i związki wyznaniowe,

• jednostki naukowe.

Instytucja Zarządzająca Programem

Za zarządzanie programem Interreg Polska-Słowacja dpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturze Ministerstwa Rozwoju. Odpowiada między innymi za opracowanie dokumentów programowych i ich aktualizację, prowadzenie ewaluacji, podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie oraz aneksów do tych umów, rozpatrywanie skarg/zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie, dokonywanie płatności na rzecz beneficjenta. Instytucja Zarządzająca pełni jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Instytucji Zarządzającej znajduje się w dokumencie programowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

Instytucja Krajowa

Rolę Instytucji Krajowej w programie pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Do zadań Instytucji Krajowej należą między innymi: zapewnienie krajowego dofinansowania z budżetu państwa Republiki Słowackiej (zgodnie z przepisami prawa słowackiego), potwierdzenie, na wniosek Instytucji Zarządzającej, kwalifikowalności partnerów na podstawie prawa krajowego, kontrola pierwszego stopnia po stronie słowackiej (kontrola projektów oraz kontrola wydatków z pomocy technicznej dla słowackich punktów kontaktowych i Grupy Audytorów).

Instytucja Audytowa

Organem pełniącym rolę Instytucji Audytowej (IA) jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Instytucja Audytowa będzie wspierana przez Grupę Audytorów składającą się z przedstawicieli każdego z uczestniczących państw. Instytucja Audytowa jest odpowiedzialna za wykonywanie audytów wydatkowania środków unijnych.

Kontrola Pierwszego Stopnia

Przed wysłaniem wniosku o płatność dla projektu przez partnera wiodącego do WST, wydatki poniesione w projekcie przez poszczególnych partnerów (w tym partnera wiodącego) są weryfikowane oraz potwierdzane przez niezależnych krajowych kontrolerów wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia EWT. Zadaniem kontrolerów jest potwierdzanie dostarczenia produktów i usług, kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodności z zasadami programu, prawa unijnego i prawa krajowego, a także potwierdzanie prawidłowej, zgodnej z założeniami z wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu.

Zarówno w Polsce, jak i na Słowacji funkcjonuje scentralizowany system kontroli, tj. zostały wyznaczone publiczne organy lub instytucje szczebla centralnego, którym powierzono wykonywanie zadań kontrolnych.

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.

Komitet Monitorujący

Do głównych zadań Komitetu Monitorującego należą między innymi: zatwierdzanie dokumentów programowych oraz kryteriów wyboru projektów, wybór projektów do dofinansowania, rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów, monitorowanie postępu wdrażania Programu i jego osi priorytetowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z realizacji Programu. Więcej informacji na temat Komitetu Monitorującego znajduje się w zakładce Komitet Monitorujący.

Wspólny Sekretariat Techniczny

Wspólny Sekretariat Techniczny wspomaga Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący w wykonywaniu ich funkcji. Dostarcza również potencjalnym beneficjentom informacji o możliwościach finansowania w ramach programu oraz wspiera beneficjentów we wdrażaniu projektów.  Jeśli chcesz się skontaktować ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym dane teleadresowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

 

Regionalne Punkty Kontaktowe

Regionalne Punkty Kontaktowe mają za zadanie informowanie potencjalnych wnioskodawców o Programie i przeprowadzanie konsultacji dla wnioskodawców, jak również współpracują w ramach wdrażania Strategii Komunikacji Programu. Regionalne Punkty Kontaktowe umiejscowione są w Urzędach Marszałkowskich województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego - po stronie polskiej oraz w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina po stronie słowackiej. Dane teleadresowe do Regionalnych Punktów Kontaktowych znajdują się w zakładce Znajdź punkt informacyjny.

Euroregiony i Wyższe Jednostki Terytorialne

Euroregiony działające na polsko-słowackim pograniczu tj. Euroregion Beskidy, Euroregion Karpacki, oraz Euroregion Tatry a po stronie słowackiej Wyższe Jednostki Terytorialne w Žilinie i Prešovie odpowiadają za za wdrażanie mikroprojektów, realizując Projekty Parasolowe. Dane teleadresowe Partnerów Projektów Parasolowych znajdziesz w zakładce Znajdź punkt informacyjny.

 

Co można zrealizować w ramach Programu?

Podstawowe informacje
Program  udziela dofinansowania wyłącznie projektom wpisującym się w jego cele (cele Programu), realizowanym w obszarze wsparcia Programu (mapa obszaru wsparcia Programu), tj. w określonych regionach przygranicznych po obu stronach granicy polsko-słowackiej lub mającym znaczące oddziaływanie na obszar wsparcia po obu stronach granicy. Wsparciem objęte będą następujące rodzaje projektów:


  • projekty standardowe – wybierane w drodze konkursu zwanego naborem wniosków;
  • projekty flagowe – wybierane w drodze dwuetapowego konkursu, składającego się z naboru na koncepcje projektów flagowych, a następnie naboru na pełne wnioski projektowe, w których uczestniczą wyłącznie zatwierdzone koncepcje projektów flagowych;
  • mikroprojekty, uzyskujące dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzanych przez euroregiony w Polsce (Tatry, Beskidy, Karpacki) oraz Wyższe Jednostki Terytorialne na Słowacji (Preszów, Żylina); nabory na mikroprojekty są przeprowadzane jako element realizacji tzw. projektu parasolowego.

Ze środków  Programu  wspierane będą projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju pogranicza polsko-słowackiego. W porównaniu z poprzednimi latami  Program w perspektywie finansowej 2014-2020 wyróżnia się znaczną koncentracją tematyczną oraz zasadą zorientowania na rezultaty. Dla beneficjentów oznacza to węższy i bardziej precyzyjnie opisany zakres działań możliwych do dofinansowania oraz większą odpowiedzialność w odniesieniu do wskaźników produktu, które mają być efektem zrealizowanych projektów.

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
Znaczna część środków Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 skierowana będzie na przedsięwzięcia inwestycyjne – mające na celu ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i zapewnienie zrównoważonego transportu komunikacyjnego. Na wsparcie mogą liczyć także  inicjatywy z zakresu rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje działań mających charakter transgraniczny.Wśród nich:

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: