Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

O Programie

O Programie

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Na ten cel przeznaczonych zostało 173, 322 mln euro, co umożliwi udzielanie pomocy finansowej państwom objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa m.in. Białorusi, Ukrainie, a także Federacji Rosyjskiej. Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (EISP) będzie wdrażany m.in. za pomocą programów współpracy transgranicznej.

Zasięg terytorialny EISP: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja, Ukraina.

Kluczowe obszary wsparcia w ramach EISP to:

 • promowanie dialogu politycznego i reform,
 • wzmocnienie instytucji krajowych i innych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i efektywne wdrażanie polityk,
 • promowanie ochrony środowiska i dobrego zarządzania zasobami naturalnymi,
 • wspieranie polityk zmierzających do redukcji ubóstwa,
 • wspieranie polityk promujących rozwój społeczny, równość kobiet i mężczyzn, zatrudnienia i ochrony socjalnej,
 • wspieranie współpracy transgranicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w regionach przygranicznych,
 • wspieranie polityk promujących zdrowie, edukację i szkolenia,
 • promowanie i ochrona praw człowieka jako fundamentalnych wolności i wspieranie procesu demokratyzacji,
 • zapewnienie sprawnie działającego i bezpiecznego systemu zarządzania granicami,
 • promowanie współpracy w dziedzinach sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz prewencji i walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością,
 • promowanie udziału Wspólnot w działaniach dotyczących badań i innowacji,
 • promowanie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi i krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego, wymiany nauczycieli, naukowców i studentów,
 • promowanie dialogu między kulturami i kontaktami people-to-people.


W nowej perspektywie finansowej Polska będzie jednocześnie uczestniczyła i zarządzała dwoma programami w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa:

 • Polska-Białoruś-Ukraina
 • Polska-Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)


PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 (projekt)

Celem głównym Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 jest odpowiadanie na wspólne wyzwanie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez współpracę transgraniczną i integrację.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU
Obszar współpracy w ramach Programu obejmował będzie:

 • w Polsce podregiony: białostocko-suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, krośnieńsko-przemyski, a także jako tzw. regiony przyległe: podregion łomżyński, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski;
 • na Białorusi obwody: brzeski, miński (7 zachodnich rejonów: Miadel, Vileika, Molodechno, Volozhin, Stolbtsy, Niesvizh, Kletsk) i grodzieński oraz jako regiony przyległe: wschodnia część obwodu mińskiego oraz obwód homelski;
 • na Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki oraz jako regiony przyległe: obwód tarnopilski, rówieński, iwanofrankowski.


Wsparcie projektów realizowanych na terenie regionów przyległych (ang. adjoining regions) jest ograniczone tzn. wysokość środków pomocowych, przeznaczonych na taki obszar wynosi nie więcej niż 20% całej alokacji programu, wspierane mogą być wyłącznie projekty nieinwestycyjne.

PRIORYTETY PROGRAMU
Propozycja priorytetów i działań zawarta w projekcie dokumentu programowego przewiduje następujące tematy współpracy:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych
Działanie 1.1. Rozwój przedsiębiorczości
Działanie 1.2. Rozwój turystyki
Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru

Priorytet 2. Poprawa jakości życia
Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice

Priorytet 3. Współpraca sieciowa i inicjatywy społeczności lokalnych
Działanie 3.1. Budowanie potencjału współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

Priorytet 4. Pomoc techniczna

BUDŻET PROGRAMU
Całkowity budżet Programu na lata 2007-13 to 186,2 mln EUR. Ponad 60% tej kwoty, tj. 114,4 mln EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość dofinansowania projektów
Przewidywany poziom dofinansowania projektów to 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

POTENCJALNI BENEFICJENCI
Potencjalnymi beneficjentami programu będą instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony.

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: