Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006

Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006

Celem Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 było wspieranie współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Polski, stanowiącej jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (UE).

 

Zasięg terytorialny programu


Polska - 8 podregionów odpowiadających NUTS III (ang. Nomenclature of teritorial units for statistics - nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych), czyli podziałowi terytorialnemu krajów UE na poziomie podregionów (w Polsce pokrywają się one najczęściej ze „starymi” województwami): białostocko-suwalski, łomżyński (województwo podlaskie), bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, lubelski (województwo lubelskie) rzeszowsko-tarnobrzeski, krośnieńsko-przemyski (województwo podkarpackie), ostrołęcko-siedlecki (część województwo mazowieckiego).

Białoruś – obwody grodzieński i brzeski oraz zachodnia część obwodu mińskiego.

Ukraina – 3 obwody: wołyński, lwowski i zakarpacki.

 

Budżet programu


Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC był współfinansowany z dwóch linii budżetowych: po stronie polskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF), zaś po stronie białoruskiej i ukraińskiej ze środków TACIS CBC (wspólnotowego programu pomocy dla byłych republik radzieckich i Mongolii – z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii).

W latach 2004-2006 strona polska przeznaczyła na Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 37,8 mln EUR ze środków ERDF. Łączna alokacja TACIS CBC dla Białorusi i Ukrainy w tym samym okresie osiągnęła 8,0 mln EUR.


Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji.

 

Priorytety i działania programu
Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej

Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu;

Działanie 1.2: Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego;

Działanie 1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki.

Priorytet 2: Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.1: Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego;

Działanie 2.2: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych.

Priorytet 3: Pomoc techniczna
Działanie 3.1: Zarządzanie, wdrażanie oraz kontrola;

Działanie 3.2: Ewaluacja i promocja programu.

 

Potencjalni beneficjenci


Beneficjentami Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina mogly być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno - ekonomiczni, instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe, itp.

 

Zarządzanie Programem
Struktury Zarządzające Programem Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC ulokowane były po stronie polskiej.

 

Euroregion Karpacki odpowiadał za wdrażanie mikroprojektów w ramach Działanie 2.2: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych.

 

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: