Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Polska - Słowacja 2004-2006

Polska - Słowacja 2004-2006

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIA POLSKA – SŁOWACJA 2004-2006 było wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i  kulturowej na pograniczu polsko – słowackim.

 

Zasięg terytorialny programu
Polska -
3 podregiony odpowiadające NUTS III (ang. Nomenclature of Teritorial Units for statistics - nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych), czyli podziałowi terytorialnemu krajów UE na poziomie podregionów (w Polsce pokrywają się one najczęściej ze „starymi” województwami): bielsko - bialski, nowosądecki, krośnieńsko - przemyski.

Słowacja - 2 słowackie regiony (kraje) graniczne (NUTS III): Žilinský, Prešovský.

 

Budżet programu
Program INTERREG IIIA POLSKA – SŁOWACJA (2004 - 2006) był finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych.

W latach 2004 - 2006 ze środków ERDF strona polska przeznaczyła na realizację programu 10,5 mln EUR, zaś strona słowacka 9,5 mln EUR.


Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF przekazywane były postaci refundacji.

 

Priorytety i działania programu
Priorytet 1:  Rozwój infrastruktury

Działanie 1.1:  Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Działanie 1.2:  Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Priorytet 2: Rozwój społeczno - gospodarczy
Działanie 2.1: Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości
Działanie 2.2: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Działanie 2.3: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Priorytet 3:  Pomoc techniczna
Działanie 3.1:  Zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola
Działanie 3.2:  Promocja i ocena programu

INTERREG III A powinien zachęcać władze regionów przygranicznych i inne organy publiczne do postrzegania współpracy transgranicznej jako środka stymulującego ich rozwój przez umożliwienie dostępu do doświadczenia jakim dysponują inni.

 

Potencjalni beneficjenci
Partnerami którzy mogli otrzymać wsparcie finansowe w związku z uczestnictwem w projektach były jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno-ekonomiczni, instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe itp.

 

Euroregion Karpacki odpowiedzialny był za wdrażanie Działania 2.3: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: