Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Specyfika mikroprojektów

Specyfika mikroprojektów

W perspektywie finansowej 2014-2020 mikroprojekty w Euroregionie Karpackim wdrażane będą w ramach dwóch projektów parasolowych realizowanych
w osi 1 oraz 3:

 

1) projekt parasolowy oś 1 - "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT  w Preszowie"

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner Projektu: Preszowski Kraj Samorządowy

nr projektu: PLSK.01.01.00-18-0001/16

okres realizacji: 01.10.2015 - 30.06.2022

całkowita wartość projektu: 6 275 399,15 EUR

 

2) projekt parasolowy oś 3 "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji  w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie"

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner Projektu: Preszowski Kraj Samorządowy

nr projektu: PLSK.03.01.00-18-0002/16                                                       

okres realizacji projektu: 01.10.2015 - 31.12.2018                            

całkowita wartość projektu: 697 266,57  EUR

 

 
------------------------------------------------------------------
Mikroprojekty to małe transgraniczne przedsięwzięcia o charakterze niedochodowym. Służą one rozwijaniu i umacnianiu współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi po obu stronach granicy oraz tworzeniu podstaw do realizacji „dużych projektów”.  

 

Mikroprojekt

Jest to wyodrębnione przedsięwzięcie realizowane w ramach Projektu Parasolowego przez co najmniej dwa podmioty – minimum po jednym z każdej strony granicy za wyjątkiem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które może ubiegać się o dofinansowanie jako tzw. jedyny beneficjent.

W programie Interreg V-A Polska-Słowacja mogą być realizowane mikroprojekty indywidualne oraz mikroprojekty wspólne (w tym mikroprojekty własne).

 

Mikroprojekt indywidualny

Mikroprojekt przygotowany i realizowany z udziałem partnerów z obu stron granicy, ale przy udziale finansowym tylko jednego z nich. W mikroprojektach indywidualnych nie obowiązuje zasada partnera wiodącego. Wartość dofinansowania z EFRR – od 2 tys. do 50 tys. EUR.

 

Mikroprojekt wspólny

Mikroprojekt charakteryzujący się: wspólnym przygotowaniem, wspólnym personelem, wspólną realizacją i wspólnym finansowaniem. W mikroprojektach wspólnych obowiązuje zasada partnera wiodącego lub zasada beneficjenta jedynego. Wartość dofinansowania z EFRR – od 2 tys. do 100 tys. EUR.

 

Mikroprojekt własny

Szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego, w którym uczestniczy Partner Wiodący i/lub Partner Projektu Parasolowego w charakterze Partnera Wiodącego.


W perspektywie finansowej na lata 2014-2020, mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim realizowane będą w ramach projektów parasolowych wdrażanych w dwóch osiach priorytetowych Programu: oś. 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz oś.3 Rozwój edukacji transgranicznej  i uczenia się przez całe życie. Projekty parasolowe realizowane będą w ramach następujących partnerstw:
 
 • Związek Euroregion „Tatry” z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie i  z Wyższą Jednostką Terytorialną w Żylinie,
 • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie,
 • Stowarzyszenie Region Beskidy z Wyższą Jednostką Terytorialną w Żylinie.

 

Finansowanie
Na finansowanie realizacji mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczono kwotę  ponad 23 mln EUR.

Źródła finansowania
Mikroprojekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych beneficjentów w następujący sposób:                                                                   

 • z EFRR maksymalnie 85%
 • z budżetu państwa RP maksymalnie 5%  
 • wkład własny wnioskodawców minimalnie 10%

Poniżej przedstawiamy ustalenia dotyczące minimalnej i maksymalnej wartości dofinansowania mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 • mikroprojekty indywidualne - min. 2.000 EUR – max. 50.000 EUR
 • mikroprojekty wspólne – min. 2.000 EUR – max. 100.000 EUR.

 

Preferowana będzie realizacja  mikroprojektów wspólnych, co znajdzie odzwierciedlenie w ilości punktów możliwej do uzyskania w trakcie oceny jakościowej.

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

W porównaniu z poprzednimi latami, mikroprojekty w perspektywie finansowej 2014-2020 wyróżniają się większą koncentracją tematyczną oraz zasadą zorientowania na rezultaty. Dla mikrobeneficjentów oznacza to węższy i bardziej precyzyjnie opisany zakres działań możliwych do dofinansowania oraz większą odpowiedzialność w odniesieniu do wskaźników produktu, które mają być efektem zrealizowanych mikroprojektów.

 

Typy działań  - oś 1 dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

 

 • Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i Jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.)
 • Wspólne transgraniczne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych;
 • Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemna wymiana zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe);
 • Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej);
 • Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów/wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 • Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze;
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości poprzez np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport  i kursy językowe;
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem; 
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza;
 • Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza i zwiększenia liczby ich odwiedzin (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach);
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego np. interaktywne punkty informacyjne przeznaczone dla szerokiej publiczności lub adresowanych do specyficznej grupy docelowej, aplikacje na telefony komórkowe, strony internetowe, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego;
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrona i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

 

Typy działań  - oś 3 edukacja transgraniczna

 

 • Wspólne transgraniczne programy/inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (np.: transgraniczne programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego);
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej;
 • Realizacja transgranicznych działań wspierających tzw. włączenie społeczne i partycypację społeczną, scalających obszar pogranicza jako obszar funkcjonalny; kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia;
 • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji programów/inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej oraz rozwiązań modelowych w szkolnictwie i placówkach kształcenia ustawicznego, a także dobrych praktyk w zakresie zarządzania edukacją oraz finansowania systemów szkolnictwa;
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (np. identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej, realizacja wspólnych procesów edukacyjnych i działań w zakresie doradztwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy, a także dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i praktyk zawodowych).

 

Więcej na temat zasad specyficznych w zakresie kwalifikowalności działań znajdziecie w Podręczniku mikrobeneficjenta.

 


 

Projekty, co do zasady powinny być realizowane przez podmioty mające siedzibę na obszarze wdrażanym przez Euroregion Karpacki wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie tj.:

 

Obszar wsparcie w Projekcie Parasolowym Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska i Samorządowego Kraju Preszowskiego

Strona polska - Euroregion Karpacki:

 • podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
 • podregion przemyski: powiat przemyski, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
 • powiat rzeszowski i miasto Rzeszów (podregion rzeszowski).

 

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski:

 • Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov

 

Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu, co do zasady, powinni pochodzić z w/w obszaru Projektu Parasolowego. Udział podmiotów spoza tego obszaru lub spoza obszaru wsparcia Programu jest możliwy, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektu, oraz o ile mikroprojekt realizowany będzie na obszarze danego projektu parasolowego lub będzie przynosić mu korzyść. Udział tych podmiotów może wynieść maksymalnie 20% alokacji na realizację mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym.

 

Możliwa jest także realizacja działań przewidzianych w mikroprojekcie na terytorium państwa trzeciego lub poza obszarem wsparcia – w takim przypadku są to wydatki z tzw. 20%.  Mikroprojekt taki lub działania muszą wykazywać korzystny wpływ na obszar wsparcia.

 

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą składać:

 

 1. podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
 2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
 3. podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt.

 

Podmiotami realizującymi mikroprojekty mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, tj.:

 

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • placówki kształcenia zawodowego,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

 

Każdy z tych podmiotów musi:

 

 • być podmiotem o charakterze niedochodowym,
 • mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
 • być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

 

Dofinansowanie moga otrzymać wyłącznie mikroprojekty realizowane w partnerstwie polsko-słowackim charakteryzujące się szerokim oddziaływaniem transgranicznym, realną wspólpracą między partnerami oraz trwałymi rezultatami.

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: