Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska


Ogólna charakterystyka Stowarzyszenia


Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie skupia na zasadach członków wspierających jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Podkarpackiego i Województwa Małopolskiego. Stowarzyszenie stanowi również krajową strukturę Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki (powstały 14.02.1993r.) funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Sam Związek nie jest organizacją w rozumieniu prawa międzynarodowego, nie jest więc podmiotem prawnym a formą współpracy politycznej. Swoje cele realizuje poprzez struktury krajowe. Oprócz Polski Stowarzyszenia Euroregionalne funkcjonują na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i Rumunii. 

Stowarzyszenie posiada typową dla organizacji pozarządowych strukturę wewnętrzną. Organem uchwałodawczym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Za bieżącą organizację prac Stowarzyszenia odpowiada Zarząd Stowarzyszenia którym kieruje wybierany przez Walne Zebranie Członków Prezes Zarządu. Funkcjonuje również Komisja Rewizyjna. 

Zarząd dla prowadzenia swoich spraw prowadzi Biuro. Biurem kieruje Dyrektor Biura, a nadzór nad realizacją przez Biuro celów Stowarzyszenia pełni Sekretarz Generalny Stowarzyszenia.

To co wyróżnia Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska od innych stowarzyszeń skupiających JST na Podkarpaciu oraz od pozostałych stron krajowych Euroregionu Karpackiego to fakt, iż od 2001 roku Stowarzyszenie pełni funkcje Instytucji Wdrażającej niektóre komponenty programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej. 

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 Stowarzyszenie pełni funkcję instytucji wdrażającej mikroprojekty w Porgramie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w obszarze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz edukacja transgraniczna. 

Historia Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty (obecnie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska) powstało w 2000 roku z inicjatywy grupy osób – przedstawicieli środowisk społecznych, samorządowych i naukowych Województwa Podkarpackiego. Data rejestracji w KRS 29.05.2002.


Powołanie Stowarzyszenia wynikało z pilnej potrzeby uregulowania formalno – prawnych aspektów funkcjonowania Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego.
Utworzenie i zarejestrowanie Stowarzyszenia a także przejęcie przez tę organizację od marca 2001 roku zadania prowadzenia Biura polskiego Euroregionu Karpackiego zamknęło 8 letni okres funkcjonowania Euroregionu Karpackiego bez osobowości prawnej.


W konsekwencji umożliwiona została reorganizacja Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego polegająca na stworzeniu w oparciu o samorządy członkowskie rzeczywistej – prawnej transgranicznej struktury organizacyjnej oraz wypracowaniu zespołu metod współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego w postaci Euroregionalnego Systemu Współpracy.


Innym, bardzo ważnym efektem utworzenia Stowarzyszenia stała się możliwość wdrażania przez Euroregion Karpacki Funduszy Małych Projektów realizowanych w ramach Programów Współpracy Przygranicznej Phare oraz Narodowego Programu dla Polski Phare.

Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd poprzez swoje Biuro, które pełni jednocześnie funkcję Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego oraz Sekretariatu Technicznego dla Funduszy Małych Projektów. Biuro odpowiada również za organizację i koordynację współpracy transgranicznej Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. Wspiera realizację wielu projektów i programów – pośredniczy również w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów.

Funkcje i serwisy Stowarzyszenia


Funkcje Stowarzyszenia wynikają bezpośrednio z roli jaką odgrywa ono w układzie regionalnym i międzynarodowym.
W odniesieniu do roli wewnątrz Województwa Podkarpackiego najważniejsze są trzy podstawowe funkcje:

I. Stowarzyszenie jako struktura organizacyjna dla zrzeszonych jednostek samorządu terytorialnego (Funkcja strukturotwórcza)

Skupiając jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenie jest organizacją umożliwiającą formalne włączenie się swoich samorządów członkowskich w funkcjonowanie Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Ta funkcja wydaje się być podstawową z punku widzenia doskonalenia metod współpracy transgranicznej opartej o formalno – prawne struktury współpracy. Struktura krajowa w postaci Stowarzyszenia jest formalnym poważnym partnerem zarówno dla aktorów wewnętrznych jak i międzynarodowych. Im silniejsze Stowarzyszenie tym skuteczniejsze działanie i większe korzyści dla członków.

II. Stowarzyszenie jako koordynator działań członkowskich jednostek samorządu terytorialnego (Funkcja Koordynacyjna)

Formalna struktura organizacyjna obejmująca wiele gotowych do współpracy podmiotów (JST) umożliwia wdrożenie sytemu współpracy opartego o zasady koordynacji działań, począwszy od identyfikacji wspólnych problemów aż do realizacji projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Stowarzyszenie oferuje swoim członkom metodologie koordynacji działań, w szczególności tych związanych z wykorzystywaniem środków UE przeznaczonych na współpracę transgraniczną.

III. Stowarzyszenie jako instytucja wrażająca fundusze europejskie na obszarze Województwa Podkarpackiego (Funkcja wsparcia rozwoju)

Ta funkcja wiąże się bezpośrednio z decentralizacją systemów wdrażania poszczególnych programów Unii Europejskiej (PHARE CBC, Narodowego Programu PHARE, IW INTERREG III A i Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC, EWT 2007 – 2013, EISiP 2007 - 2013, Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020). Zapewnia ona możliwość bezpośredniego wsparcia współpracy transgranicznej swoich członków poprzez tzw. Mikroprojekty. 

W odniesieniu do roli Stowarzyszenia jako części Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki kluczowe są następujące funkcje:

I. Stowarzyszenie jako partner instytucjonalny w realizowanych i planowanych międzynarodowych Programach Operacyjnych (Funkcja programowania strategicznego)

Stowarzyszenie ze względu na swoje funkcje związane z wdrażaniem programów transgranicznych UE jest podmiotem uczestniczącym na prawach pełnoprawnego członka zarówno w międzynarodowych Grupach roboczych odpowiadających za przygotowywanie poszczególnych programów operacyjnych, jak i uczestniczącym z pełnym prawem głosu w posiedzeniach organów decyzyjnych (Komitet Monitorujący). Jest więc instytucją mającą realny wpływ na obecne i przyszłe programy Unii Europejskiej od momentu powstawania do chwili zatwierdzania projektów do realizacji.

II. Stowarzyszenie jako instytucja międzynarodowa stanowiąca płaszczyznę budowania kontaktów społecznych i gospodarczych

Wykorzystując swój status Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy na obszarze Karpat, Stowarzyszenie pełni funkcję instytucji pośredniczącej w wyszukiwaniu partnerów do projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje publiczne (szkoły, domy kultury..etc.) Współpracując z wieloma różnymi organizacjami o różnym profilu pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje funkcje poprzez profesjonalne serwisy świadczone na rzecz swoich członków. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • Pomoc w identyfikacji problemów rozwojowych możliwych do rozwiązania poprzez aktywizację współpracy międzynarodowej i transgranicznej
  • Pomoc w wyszukaniu odpowiedniego partnera do współpracy na obszarze Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki
  • Pomoc w przygotowaniu założeń do współpracy z partnerami z obszaru Związku Międzyregionalnego Euroregion karpacki
  • Pomoc w przygotowaniu projektów inwestycyjnych i o charakterze „miękkim” dla samorządu członkowskiego w ramach programów współpracy transgranicznej UE
  • Profesjonalne szkolenia dla kadr zwiane z przygotowywaniem projektów transgranicznych
  • Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnych Zespołów Projektowych
  • Pomoc w tworzeniu profesjonalnych instytucji współpracy transgranicznej
  • Pomoc w przygotowywaniu projektów do funduszy którymi zarządza Stowarzyszenie

 

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: