Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Członkowie

Zasady przystępowania i współpracy w ramach Stowarzyszenia

Przystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska ma standardowy charakter i polega na:

I. Podjęciu Uchwały przez Radę o przystąpieniu Samorządu do Stowarzyszenia

Podjęcie Uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia wiąże się z przyjęciem obowiązków członka Stowarzyszenia i przejęcia współodpowiedzialności za prace i funkcjonowanie Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego i jego struktury.

Samorząd ponosi część wydatków związanych z finansowaniem działań Stowarzyszenia. Składka w Stowarzyszeniu wynosi 1/10000 budżetu po stronie wydatków na dany rok budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego w skali roku, płatne do końca kwietnia danego roku.

II. Podjęcie Uchwały przez Radę o wyznaczeniu Przedstawiciela w Stowarzyszenia


Członkostwo samorządu w Stowarzyszeniu wiąże się z koniecznością wyboru jego przedstawiciela. Osoby fizycznej będącej reprezentantem Samorządu w Stowarzyszeniu i na forum Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki.

Sugeruje się, iż przedstawicielem Samorządu w SEKP powinien być każdorazowy szef Jednostki Samorządu Terytorialnego. Przystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego wiąże się z przyjęciem zasad współpracy w ramach Stowarzyszenia. Najważniejsze z nich to:

I. Samorząd wyznacza osobę koordynatora do bieżących kontaktów z Biurem Stowarzyszenia. Osoba te przechodzą szkolenie i pełnią funkcję „oficerów łącznikowych Euroregionu Karpackiego” – osoby te odpowiadają za wymianę informacji i bieżącą koordynację działań samorządu w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy. Odpowiadają również za przygotowanie samorządu oraz podmiotów działających na jego terenie do wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę transgraniczną i międzyregionalną.

II. Wspólnie z Biurem Stowarzyszenia koordynator z JST sporządza roczny plan działań, przygotowuje projekty transgraniczne i międzynarodowe do realizacji – współtworzy kalendarium imprez transgranicznych i międzynarodowych Euroregionu Karpackiego.

III. Opracowana jest wspólnie dokument „Podstawowe Założenia dla współpracy transgranicznej JST X” będący dokumentem ramowym dla działań Samorządu – dostosowanym do jego potencjału i możliwości rozwojowych, uwzględniający i wykorzystujący jego specyfikę i mocne strony. Dokument wyznacza kierunki współpracy transgranicznej i międzyregionalnej Samorządu.

IV. Kontakty partnerskie – w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy tworzymy sieć powiązań (umów) z administracją z obszaru Euroregionu Karpackiego. Każdy Samorząd powinien posiadać partnera w każdej ze Stron Krajowych Euroregionu Karpackiego. Rolą Biura Stowarzyszenia jest proponowanie najlepszych rozwiązań w kontaktach partnerskich. Samorządy pełnią rolę podstawowych ogniw Euroregionalnego Systemu Współpracy, stwarzając możliwości dla podmiotów gospodarczych i społecznych działających na ich terenie.

V. Konwent Samorządowy Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. Samorządy będące członkami Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska tworzą Konwent Samorządowy Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. W Konwencie zasiadają Przedstawiciele Samorządu każdorazowi Kierownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego. Konwent stanowi organ reprezentujący samorządy terytorialne Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego na forum Euroregionu Karpackiego.
 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: