Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończonePolonia - Ukraina Transcarpathia - nowe otwarcie

Polonia - Ukraina Transcarpathia - nowe otwarcie

Projekt "Polonia - Ukraina Transcarpathia - nowe otwarcie" realizowany w okresie od sierpnia 2007 do czerwca 2008 roku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest umożliwienie długofalowej współpracy polsko-ukraińskiej w ramach struktur Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki oraz włączenie nowych aktorów do wspomnianej współpracy. Warunkiem niezbędnym do utrzymania trwałości aktywności na pograniczu polsko-ukraińskiej w strefie Podkarpacia jest preczyjne zdefiniowanie ich pól. Służyć temu ma stworzenie i wdrożenie Polsko-Ukraińskiej Strategii Współpracy Stowarzyszeń Euroregionalnych 2007-2015. Strategia ta jest instrumentem realizacji dwóch dokumentów nadrzędnych: Wspólnej Polsko-Ukraińskiej Strategii Współpracy Transgranicznej (Lubelskie, Podkarpackie, Wołyńskie, Lwowskie 2005-2015) oraz Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Siła tego dokumentu polegać będzie zatem na jego ścisłej komplemetarności z innymi, wdrażanymi już dokumentami o charakterze strategiczno-planistycznym. Ponadto, co istotne, jest ona przewidziana do nieznacznej modyfikacji i przyjęcia przez wszystkie inne podmioty, należące do Związku Międzyregionalnego Euroregionu Karpaty.

 

W ramach projektu planuje się stworzenie właściwego dokumentu strategicznego, towarzyszących mu materiałów sektorowych, określenie zasad monitoriwania i ewaluacji strategii, który ma zagwarantować rzeczywistą jego realizację i przyporządkowanie mu (nadanie priorytetu) aktywności w dziedzinie współpracy polsko-ukraińskiej, którą prowadzą poszczególni członkowie Euroregionu. Projekt obejmuje także promocję projektu (konferencje, publikacje, strona internetowa) i jego zasadniczego produktu – jakim jest sama Strategia. Po jej sporządzeniu zostanie ona przyjęta przez euroregionalne struktury w Polsce i na Ukrainie i przez wszystkich członków do stosowania i wdrażania. Promocja strategii i zasady jej wdrażania będą wzmocnione poprzez cykl sześciu szkoleń (pięciu w Polsce i jednego na Ukrainie), dotyczących między innymi możliwości finansowania wspólnych, polsko-ukraińskich przedsięwzięć w latach 2007-2013 oraz prawnych i organizacyjnych aspektów współpracy polsko-ukraińskiej.

 

Elementem spinajacym projekt bedzie utworzone w ramach struktur Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Obserwatorium Współpracy Transgranicznej (OWT), jako sprawnego instrumentu odpowiedzialnego za: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie kompleksowej informacji w czterech zakresach: doświadczenia i stanu obecnej współpracy, bazy podmiotów uczestniczących i zainteresowanych wspólpracą, metodologią współpracy oraz źródeł jej finansowania. Po zakończeniu realizacji projektu OWT odpowiadać będzie za wdrażanie i rozpowszechnianie opracowanej w ramach projektu strategii oraz za badania pomiarowe w ramach procesu monitoringu.

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

 • Umożliwienie długofalowej współpracy polsko-ukraińskiej w ramach struktur Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki
 • Włączenie nowych aktorów do współpracy polsko-ukraińskiej w ramach struktur Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki
 • Ułatwienie aplikacji i realizacji projektów, mających silny efekt transgraniczny, w szczególności finansowanych ze środków UE
 • Aktywizacja Związku międzyregionalnego Euroregionu Karpaty w latach 2007-2013
 • Profesjonalizacja kadr instytucji polskich i ukraińskich, zaangażowanych we współpracę typu CBC.


GRUPY DOCELOWE OBJĘTE PROJEKTEM

Obszar oddziaływania projektu dotyczy całego terenu, na którym działają polska i ukraińska część Euroregionu Karpaty:łącznie jest to 74 586 km2, zamieszkany po obu stronach granicy przez 8 557 760 osób. Jest to prawie połowa terytorium całego Euroregionu oraz niemal 60 % jego ludności. Ludność euroregionu jest pośrednią grupą docelową – bezpośrednią są wszyscy potencjalni interesariusze projektu – instytucje i organizacje zainteresowane realizacją strategii, działające na rzecz dobra publicznego na wspomnianym terenie i wobec społeczności karpackiej: administracja rządowa i samorządowa po obu stronach granicy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organizacje gospodarcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz szkoły wyższe i uniwersytety, instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. Ocenia się, iż po 1 roku strategię będzie wdrażało na terytoriach sobie podległych 50 jednostek samorządu terytorialnego po stronie polskiej i administracje rejonowe i obwodowe po stronie ukraińskiej. Grupą docelową projektu są także instytucje, delegujące swoich pracowników lub osoby współpracujące, na szkolenia organizowane w ramach projektu.

Aktorami, realizującymi na rzecz społeczności lokalnych i ponadlokalnych, będą instytucjonalni członkowie obu części Euroregionu. Przewiduje się, iż do realizacji strategii przystąpi około 35 podmiotów, tak z Polski, jak Ukrainy.

PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Wnioskodawca
Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie - Partner Krajowy
Biuro Ukraińskie Euroregionu Karpackiego w Użgorodzie - Partner Zagraniczny

W ramach projektu przeprowadzono 6 szkoleń:

 • 29 luty 2008 roku - Stalowa Wola
 • 16 kwietnia 2008 roku - Sanok
 • 17 kwietnia 2008 roku - Krosno
 • 17 kwietnia 2008 roku - Jarosław
 • 18 kwietnia 2008 roku - Rzeszów
 • 28 maja 2008 roku - Lwów
   

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: