Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończoneSystemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego

Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego

„Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Okres realizacji: 1.04. 2011 – 30.09.2012
Wartość całkowita projektu: 304 900,00 EUR
Wartość dofinansowana z EFRR: 257 025,13 EUR

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane i opisane problemy związane z tworzeniem i zarządzaniem wielosektorowym instytucjonalnym partnerstwem w ramach EK na pograniczu polsko- słowackim. Realizacja projektu ma ostatecznie wyrównać dysproporcje pomiędzy stopniem formalizacji i instytucjonalizacji struktur EK po stronie polskiej i po stronie słowackiej. Celem głównym jest stworzenie wielofunkcyjnej sieci współpracy EK działającej na rzecz wspierania międzysektorowego partnerstwa w zakresie współpracy terytorialnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Wyrównanie poziomów organizacyjnych pomiędzy polskimi i słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, co pozwoli na zwiększenie zdolności koordynacyjnych w ramach instytucjonalnego układu współpracy na pograniczu;
2. Inwentaryzacja i mobilizacja potencjału III sektora po stronie polskiej i słowackiej w celu wykorzystania jego zasobów dla współpracy terytorialnej, przyczyniając się do tworzenia transgranicznych, tematycznych partnerstw opartych o potencjał III sektora;
3. Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji i współpracy pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym, realizacja tego celu pozwoli na wspólne planowanie, przygotowywanie i realizację projektów trans granicznych.


ETAPY PROJEKTU:
Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy:

  1. ORGANIZACJA
  2. PROMOCJA
  3. URUCHOMIENIE

 

Podział ten wynika z odrębnego charakteru każdego z etapów, a jednocześnie ułatwia zarządzanie projektem i osiąganie jego celów.

 

PARTNERZY:

  • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca
  • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ – Partner zagraniczny (PP1)
  • POST, filia FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie- Partner krajowy – Partner krajowy(PP2)

 

 

Szczegóły na stronie projektu: www.kfop.karpacki.pl
 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: