Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Turystyka bez granic

W dniu 19 marca 2009 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego został zatwierdzony wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", w którym Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest Partnerem Krajowym z budżetem 83 820,00 EUR w tym dofinansowanie EFRR 71 247,00 EUR i wkład własny 12 573,00 EUR.

Główną ideą projektu jest popularyzacja potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną, rozwijaną poprzez transgranicze partnerstwo. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: (1) poprawę jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji usług turystycznych, szkoleniom kadry branży turystycznej); (2) promocję zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza; (3) poprawę przepływu informacji na temat ofert turystycznych, wydarzeń kulturowo - turystycznych (4) stworzenie polsko - słowackiej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane zostały działania związane z promocją regionu (konferencje, publikacje (w tym czasopisma o tematyce zabytkoznawczej, społeczno – gospodarczej), wizyty studyjne, udział w tragach turystycznych, imprezy transgraniczne, film, serwisy internetowe) oraz działania zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów (np.Program Ekomuzealny na Słowacji). Projekt przyczyniać się będzie również do podniesienia jakości i konkurencyjności.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2009 r., a zakończenie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2011 r. W dniu 15 września 2009 r. w Polańczyku odbyła się Konferencja Otwierająca Projekt, której organizatorem był Partner Wiodący (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia").

 

Euroregion Karpacki w ramach projektu zrealizował do tej pory działania:

  • utworzono biuro projektu;
  • w ramach działania „Stworzenie podsystemu informacji turystycznej w samorządach członkowskich SEKP” odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych mających na celu między innymi przygotowanie pod względem metodologicznym i technicznym założeń do w/w podsystemu;
  • wykonano „Analizę wpływu funduszy unijnych na rozwój turystyki” w tym:
  • dokonano identyfikacji i opisu zakresów projektów dofinansowanych w ramach programów wdrażanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska: Program PHARE, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 w dziedzinie turystyki oraz stworzono bazę danych projektów;
  • wykonao metodą badań socjologicznych analizy trwałości i kontynuacji w/w projektów oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań wraz z przygotowaniem rekomendacji na przyszłość.
     

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: