Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Rozwój potencjału instytucjonalnego SEKP

Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

     

 

Źródło finansowania:

- Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

 

Okres realizacji: 01.08.2021-31.07.2023

 

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł (100% z NIW-CRSO PROO)

 

Całkowita wartość zadania: 400 000,00 zł (100%)

 

Cel zadania:

 

Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia instytucjonalnego SEKP w wymiarze strategicznym a tym samym do poprawy stabilności finansowej. Zwiększeniu ulegnie udział organizacji w kształtowaniu współpracy pomiędzy podmiotami usytuowanymi na terenie Euroregionu w wymiarze lokalnym i międzynarodowym. Wpłynie tym samym, pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy na tym obszarze zgodnie z misją SEKP. Zaproponowane działania dotyczą różnych obszarów funkcjonowania organizacji i razem tworzą spójną i pełną propozycję wzmocnienia SEKP. Zrealizowanie zaproponowanych w programie działań pozwoli organizacji na zrobienie znacznego kroku naprzód w zakresie zarówno wdrażania marki Carpathia na terenie samorządów przygranicznych jak i stymulowania międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju Karpat.

 

Działania:

 

1. Wsparcie wiodących kierunków działań misyjnych dla samorządów członkowskich i instytucji partnerskich przy uwzględnieniu celów strategicznych w postaci wdrażania marki Carpathia. W rezultacie realizacji działania wzmocnieniu ulegnie współpraca pomiędzy samorządami a SEKP, podniesione zostaną kompetencje członków a tym samym jakość działań podejmowanych przez samorządy w zakresie promocji turystyki oraz nawiązywania partnerstw. Zaowocuje to wzmocnieniem istniejących i nawiązaniem nowych partnerstw oraz zbudowaniem trwałych płaszczyzn kontaktów krajowych i międzynarodowych na obszarze Karpat. Zostaną także wypromowane zidentyfikowane zasoby potencjału kulturowo-przyrodniczego na obszarze poszczególnych gmin i powiatów:

 • dokonanie analizy zasobów samorządów członkowskich SEKP pod względem potencjału dla marki Carpathia i opracowanie przewodników po wybranych karpackich produktach/usługach występujących na terenie tych samorządów
 • organizacja wydarzenia flagowego euroregionu - New trends for Carpathians - dla JST oraz innych partnerów instytucjonalnych (w tym biznesowych)
 • organizacja szkolenia (II tury) w zakresie skutecznego marketingu turystycznego w dobie zmieniających się trendów wynikających z pandemii koronawirusa.
 • organizacja warsztatów (II tury) w zakresie nawiązywania międzynarodowych partnerstw oraz poszukiwania zagranicznych inwestorów i promowania potencjału inwestycyjnego JST.

 

2. Podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją

 • szkolenia: marketing terytorialny, team building, networking, wystąpienia publiczne, szkolenia z zakresu fundraisingu dla NGO w zakresie finansów i rachunkowości w NGO oraz kadr i płaci, innowacje oraz nowe trendy w turystyce w związku z COVID-19, komercjalizacja zasobów turystycznych
 • koordynator ds. współpracy instytucjonalnej

 

3. Wsparcie techniczne

 • budowa profesjonalnego portalu www.karpacki.pl, z nowymi, dedykowanymi modułami dla samorządów członkowskich oraz partnerów, dostosowanie do standardów WCAG 2.1, Zaplanowano również moduły dedykowane wyłącznie członkom z uwzględnieniem opisów potencjału poszczególnych gmin, miast i powiatów
 • doposażenie biura w sprzęt niezbędny do zapewnienia efektywnych warunków
 • zakup specjalistycznego programu/licencji do przygotowywania prezentacji.

 

4. Promocja organizacji

 • prowadzenie fanpage
 • zakup oznakowanego namiotu wystawowego wraz z osprzętem i akcesoriami. Stanowi to niezbędny element działań promocyjnych związanych z udziałem pracowników SEKP w krajowych i zagranicznych wydarzeniach, eventach, targach itp..
 • produkcja filmu promocyjnego.

 

Realizacja programu pozwoli na wyposażenie SEKP w narzędzia usprawniające zarządzanie taką współpracą oraz zwiększające zaangażowanie podmiotów – odbiorców usług SEKP. Dzięki temu poprawie ulegnie jakość działania organizacji w wymiarze strategicznym. Wypracowane w efekcie realizacji zadań produkty będą sprzyjać wspieraniu rozwoju współpracy transgranicznej oraz w dużej mierze będą się koncentrować na promocji, co będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu tego regionu. Przeprowadzone działania w połączeniu ze wsparciem potencjału kadrowego, wpłynie pozytywnie na stabilność finansową organizacji. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się zatem do znacznej poprawy potencjału instytucjonalnego SEKP, rozszerzenia międzynarodowej siatki partnerstw oraz pozwoli wdrożyć inicjatywę Carpathii na obszarze całego Euroregionu.

 

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: